jesteś na: stronie tytułowejGrupy ParafialneAkcja Katolicka

Jesteśmy członkami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sosnowcu - Niwce. W naszej działalności kierujemy się złożonym Bogu oraz Maryi przyrzeczeniem, że będziemy wierzyć sercem i świadczyć życiem w Kościele Chrystusowym.

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską. Podstawową komórką Akcji Katolickiej jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - w skrócie POAK.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ: 


1. Formacja duchowa:

- spotkania Kręgu Biblijnego

- prowadzenie rozważań nabożeństwa różańcowego

oraz Drogi Krzyżowej

- oprawa liturgiczna comiesięcznej mszy św. w intencji

członków Akcji Katolickiej

2. Działalność społeczna:

- ewangelizacja wizualna – prenumerata i ekspozycja

plakatów ewangelizacyjnych

- kiermasze książki katolickiej i dewocjonaliów

- zbiórka darów pieniężnych (dla dzieci) w każdy pierwszy piątek miesiąca

- przygotowywanie świątecznych paczek w okresie Adwentu i Wielkiego Postu

 

Prezes: Barbara Kluszczyńska

Asystent kościelny; Ks. kan. Eugeniusz Grzyb - proboszcz


 

 Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki''. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

 
Akcja Katolicka po roku 1993

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia''.

 

Wznowienie Akcji Katolickiej w Polsce

 

Wezwanie Jana Pawła II do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce

 

W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II , podczas wizyty biskupów polskich ''ad limina'', zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. ''Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna'' - powiedział Ojciec Święty.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich''.

 

Akcja Katolicka - nową formą apostolstwa świeckich

(list Episkopatu Polski 7 maja 1996r.)

 

W czasie ostatniej wizyty zwanej Ad limina Apostolorum, biskupów polskich w Rzymie, Ojciec Święty pozytywnie ocenił pracę Kościoła w Polsce. Mówił: ,,Ze szczególnym zadowoleniem powitałem, Waszą Drodzy Bracia, decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży''.

Jednakże na duszpasterskiej mapie Polski zauważył Papież brak sprawdzonej w innych krajach ponadpokoleniowej formy apostolstwa świeckich, którą zlecił wprowadzić. Jest nią ,,Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna'' - mówił 12 stycznia 1993 r. Jan Paweł II. A więc, bez Akcji Katolickiej Kościołowi w Polsce czegoś brakuje.

 
Z dziejów Akcji Katolickiej

 Czym jest Akcja Katolicka, na którą oczekuje Ojciec Święty i Kościół?
    Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają ją jako "współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym" (DA, 20). Chodzi tu o szczególnie ścisłą jedność działania świeckich oraz kapłanów i biskupów, która wypływała z natury Kościoła. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że apostolat Akcji Katolickiej zawsze pozostaje domeną świeckich. Zarówno bowiem biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to "co mówi Duch do Kościołów" (Ap 2, 7).

Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo-religijna i moralna.

"Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom" (Paweł VI).

Akcja Katolicka nie jest powołana, aby stać się partią polityczną. Chociaż katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych, to cel Akcji Katolickiej jest celem Kościoła, gdyż "Świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia" (Jan Paweł II, Christofideles laici, 31).

Akcja Katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa świeckich i nie ma zamiaru kierować innymi stowarzyszeniami czy ruchami katolickimi, z którymi powinna współpracować.

Podstawą teologiczną i motywem do działania katolików w świecie jest przyjęty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia - sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony.

Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:
    1) przyjrzeć się sytuacji życiowej,
    2) przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
    3) działać, promując czyny z wiary.

 
KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

 

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

Codzienna lektura pisma Świętego.

Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK.

Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.

Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich.

Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła.

Organizowanie stałych spotkań formacyjnych.

Organizowanie katechizacji dorosłych.

Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej.

Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE

Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież.

Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.

Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły.

Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców.

Tworzenie internatów oraz szkół katolickich.

Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek.

Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

 

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.

Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych.

Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji.

Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Założenie księgi darów duchowych.

 

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.

Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny.

Tworzenie domów samotnej matki.

Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

 

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE

Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii.

Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.

Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami.

Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.

Uruchomienie telefonu zaufania.

Prowadzenie pośrednictwa pracy.

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadzenie sklepów parafialnych.

Zakładanie spółek prawa handlowego.

Zakładanie fundacji.

 
PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY

Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.

Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video.

Organizowanie klubów parafialnych.

Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.

Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.

Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

 

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI

Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu.

Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych.

Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.