Przejdź do treści
waski
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Aktualności

Flaga Polska
ikraina sereduszko

Eucharystia

Treść

I Komunia św. w roku 2023:

14 maja - SP nr 21 i nr 29

21 maja - SP nr 11 i nr 15

I Komunia św. w roku 2024:

12 maja - SP nr 11 i nr 15

19  - SP nr 21 i nr 29

I Komunia św. w roku 2025

11 maja - SP nr 21 i nr 29

18 maja - SP nr 11 i nr 15

 

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a ja w nim".

(J 6, 51.54.56)

I komunia św. dzieci w dniu;

Dokumenty potrzebne do I komunii świętej:

 • metryka chrztu (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, nie w tej w której przystępuje do I komunii świętej)

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).

Msza święta jest celebracją Eucharystii i obejmuje:

 • głoszenie słowa Bożego,
 • dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,
 • konsekrację chleba i wina,
 • uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej.

Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.
Konsekracja jest to przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

chrzestKomunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Grzechy lekkie są odpuszczane na początku Mszy św. podczas aktu pokutnego.

Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917).

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:

 • pogłębia zjednoczenie z Nim,
 • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
 • umacnia jedność Kościoła,
 • jest zadatkiem przyszłej chwały.

W Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

Czym jest Eucharystia?

"Eucharystia jest źródłem, a zarazem szczytem życia chrześcijańskiego" 
Konstytucja Soboru Watykańskiego II Lumen gentium

 

Eucharystia to Dziękczynienie

Eucharistein znaczy: dziękuję. Jest to dziękczynienie, jakie Jezus składa Ojcu - za dar stworzenia, odkupienia, uświęcenia. My mamy udział w tym dziękczynieniu, bo to właśnie nas Ojciec stworzył i odnawia poprzez ofiarę życia swojego Syna.

Eucharystia to Tajemnica

Współczesny człowiek chce mieć wszystko pod kontrolą, nad wszystkim panować, wszystko rozumieć. A przecież życie jest tajemnicą. Akceptacja tajemnicy świadczy o poziomie inteligencji wewnętrznej człowieka.
- Eucharystia to Tajemnica, bo zawiera kontrast: kruchy chleb i Bóg Wszechmocny. Bóg daje się zamknąć w materialnej przestrzeni. Takie jest życie: pełne kontrastów.
- Eucharystia to Tajemnica, bo przekracza zdolność poznania przez zmysły, pozostaje wiara
- Eucharystia to Tajemnica, bo nie jest systemem teorii, ale Osobą. Człowiek nie da się do końca zrozumieć. Trzeba przyjąć, tak siebie, jak i drugiego, otworzyć się na dar. 

Na Eucharystii Jezus jest obecny w:

 • w Ciele i Krwi,
 • w Zgromadzeniu liturgicznym,
 • w Kapłanie,
 • w Słowie,
 • Znakach liturgicznych,
 • w Łasce Ducha Świętego,
 • we mnie.

Eucharystia to Uczta

Uczta, bo daje pokarm.
Ucztą staje się sam Bóg.Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani nie będziecie pili Krwi Jego nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6,53).

Uczta, bo tworzy wspólnotę.
Przyjmowanie Chrystusa wprowadza w człowieka w życie Boże, w doświadczenie Jego pełnej miłości troski. Tak, jak Jezus żyje w nieustannej relacji z Ojcem, tak samo uczeń Jezusa przeżywa taką relację bliskości ze swym Mistrzem. „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim". (J 6,56)

Eucharystia to Ofiara

Stać się pokarmem, ucztą, oznacza oddać się całkowicie do dyspozycji, oddać życie, przekazać je braciom. Jezus nie umiera, ale oddaje życie, by je potem znów odzyskać.

Eucharystia to rzeczywistość życia codziennego

Eucharystia i życie codzienne przenikają się wzajemnie. Jako dar ofiarny człowiek składa na ołtarzu to wszystko, co ma i kim jest. Symbolizują to postaci chleba i wina, owoce pracy rąk ludzkich. Ta codzienna praca zostaje pobłogosławiona, a potem konsekrowana, przemieniona w Chrystusa. W Nim wszystko, co stanowi moje życie, ma sens, ma wartość zbawczą. Jezus, który jest Drogą, chce powtórzyć w nas swój styl życia. On jakby projektuje we mnie wnętrze: w Eucharystii jest łaską uzdrawiającą, działającą, uświęcającą.

Eucharystia to zadatek Życia wiecznego

To życie Jezusa, którego doświadczam w mojej codzienności, przedłuża się na wieczność. Jezus składa obietnicę życia wiecznego. Ten, kto spożywa Jego Chleb będzie żył na wieki. Jednak nie obiecuje On uniknięcia śmierci ciała, cierpienia doczesnego. Obiecuje prawdziwe życie, które dzięki łasce wiary i decyzji człowieka rozpoczyna się już teraz. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". (J 6,54)

Eucharystia to Najświętszy Sakrament

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej Łaski. Tu Łaską staje się sam Chrystus. Łaską dającą życie.

Eucharystia to Święta i Boska Liturgia

Bo w Liturgia jest sprawowana przez Chrystusa, a we Mszy Świętej On jest obecny najpełniej.

Dzięki Eucharystii Chrystus żyje we mnie. Poznajemy to po owocach.

Duch Święty kształtuje we mnie Jezusa. Św. Paweł mówi, że owocem tego działania jest:

MIŁOŚĆ - (czyste serce, zdolność do złożenia ofiary z siebie)

RADOŚĆ - (chęć życia, nadzieja, optymizm, wiara w przyszłość, umiejętność cieszenia się małymi rzeczami, miłością innych, znakami Bożej obecności... nawet w obliczu cierpienia)

POKÓJ - (zgoda ze sobą, zamiast wiecznej walki, uczciwość wobec siebie; zdolność do zaufania Bogu, która uzdalnia nas do opanowania lęku; rezygnacja z siebie, własnego zdania, bo bardziej liczy się dla mnie pokój niż dochodzenie swego)

CIERPLIWOŚĆ  - (wytrwałość w przeciwnościach, zdolność ciągłego przebaczania sobie i innym)

UPRZEJMOŚĆ - (otwarcie, uprzejme odnoszenie się do siebie i innych, pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, wychodzenie mu naprzeciw)

DOBROĆ - (chęć służenia innym, miłosierdzie wobec siebie i innych, prawość)

WIERNOŚĆ - (chęć postępowania naprzód, męstwo, odwaga, konsekwencja wobec podjętych decyzji i zobowiązań, stałość, odpowiedzialność)

ŁAGODNOŚĆ - (delikatność w obchodzeniu się ze sobą i z innymi, szacunek do siebie i innych, nie stosowanie przemocy, przymusu, pozwalanie sobie i innym na błędy)

OPANOWANIE - (zdolność do opanowania agresji, niekontrolowanych odruchów, zdolność dialogu ze swoimi emocjami i stawanie przed sobą w prawdzie)

Budowa Mszy świętej

Obrzędy wstępne:

 • Procesja wejścia
 • Ucałowanie ołtarza;
 • Pozdrowienie wiernych (może mieć następujące formy):
  • Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi
  • Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami
  • Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi niech będą z wami
  • Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami
  • Pan z wami.
   Odpowiadamy zawsze :  I z Duchem Twoim
 • Krótkie wprowadzenie do Mszy i zapowiedz intencji Mszalnej.
 • akt pokutny (może mieć 4 formy, zależnie od celebransa)

Pierwsza forma:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem....:
na słowa: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina....(nie bijemy się w piersi, lecz trzymamy tylko rękę przyłożoną do piersi)

Druga forma:

Kapłan: Zmiłuj się nad nami Panie
          Wierni: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie
Kapłan: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
          Wierni:  I daj nam swoje zbawienie

Dodatkowo w pierwszej i drugiej formie używa się jeszcze wezwań:

Kapłan: Panie, zmiłuj się nad nami.
          Wierni: Panie, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Chryste, zmiłuj się nad nami.
          Wierni: Chryste, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Panie, zmiłuj się nad nami.
          Wierni: Panie, zmiłuj się nad nami.

Trzecia forma - może mieć dowolne wezwania np.:

Kapłan:  Panie, który prowadzisz nas do Ojca, zmiłuj się nad nami
          Wierni: zmiłuj się nad nami
Kapłan: Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami
          Wierni: zmiłuj się nad nami
Kapłan:  Panie, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami
          Wierni: zmiłuj się nad nami

 Czwarta forma:

Zamiast aktu pokutnego może odbyć się aspersja. Polega ona na poświęceniu wody i pokropieniu nią wiernych.
Akt pokutny może być opuszczony, gdy jest długa procesja wejścia, bo ona go zastępuje.

Hymn-  Chwała na wysokości Bogu (W niedzielę i święta)
W trakcie odmawiania  hymnu na słowa Jezu Chryste czynimy lekki skłon głowy.

Kolekta, czyli tzw. Módlmy się.

Chwila milczenia następnie kapłan z rozłożonymi rękoma odmawia modlitwę.
Odpowiadamy Amen.

Pierwsza część Mszy św. - Liturgia Słowa

 • Czytanie pierwsze
 • Psalm responsoryjny
 • Czytanie Drugie (w niedziele i święta)
  W dni powszechne czytania są podzielone na rok I i II;
  W niedziele czytania są podzielone na rok A, B i C;
 • Aklamacja „Alleluja” śpiewana jest gdy psalm śpiewamy, gdy psalm jest czytany aklamacje opuszcza się. W okresie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja” śpiewa się: „Chwała Tobie Słowo Boże”
 • Ewangelia
 • Homilia lub kazanie
 • Wyznanie wiary „Credo” (W niedziele i święta)
  Na słowa: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i  stał się człowiekiem  - wszyscy czynią lekki skłon.
 • Modlitwa wiernych (powszechna)

Modlitwy eucharystycznej mszy świętej nie powtarzamy za księdzem

Druga część Mszy św. - Liturgia Eucharystyczna

 • Przygotowanie ołtarza i przyniesienie darów
 • Modlitwa nad darami
 • Modlitwa eucharystyczna (rozpoczyna się prefacją „Pan z wami”)

  Mamy 5 modlitw eucharystycznych do wyboru plus modlitwy o tajemnicy pojednania i dla dzieci.

  Gdy ksiądz w czasie konsekracji podnosi do góry hostię i kielich to nie pochylamy w tym momencie głowy w doł, lecz patrzymy na  hostię i kielich bo w tym celu się podnosi, aby wszyscy widzieli. Natomiast, gdy ksiądz przyklęka po podniesieniu wówczas pochylamy głowę. Po konsekracji wszyscy wstają i następuje aklamacja po przeistoczeniu.
 • aklamacja po przeistoczeniu (ma 4 formy kapłan stosuje zamiennie):
  • Aklamacja pierwsza forma
   Kapłan:  Oto wielka tajemnica wiary
   Wierni: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu wyznajemy Twoje  zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
  • Aklamacja druga forma
   Kapłan:  Wielka jest tajemnica naszej wiary
   Wierni:  Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha głosimy śmierć Twoją Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
  • Aklamacja trzecia forma
   Kapłan: Uwielbiajmy tajemnicę wiary
   Wierni:  Panie ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.
  • Aklamacja czwarta forma
   Kapłan: Tajemnica wiary
   Wierni: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał,Chrystus powróci.
 • Modlitwa eucharystyczna kończy się doksologią: 
  Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Obrzędy komunii:

 • Modlitwa Pańska „Ojcze nasz...”
 •  Emboliom, czyli „Wybaw nas Panie...”
 • Znak pokoju
 • Baranku Boży

  Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja

  Mówimy godzien, a nie godna - bo to są słowa św. Tomasza Apostoła.
 • komunia
  procesjonalna ( pierwsza osoba przyjmuje komunie, druga czeka, a trzecia przyklęka)
 • modlitwa po komunii: Módlmy się.

Obrzędy zakończenie:

 • ogłoszenia
 • błogosławieństwo
 • rozesłanie idźcie w pokoju Chrystusa.

Z Kościoła wychodzimy dopiero wówczas, gdy ksiądz wejdzie do zakrystii i skończy się pieśń

304535